Livsstyrketrening 

- Når livet setter seg i kroppen


Hva er Livsstyrketrening?

Livsstyrketrening er et kurs som er utarbeidet for mennesker med ulike helseplager. Kurset er også egnet for deg som ønsker å lære mer om å håndtere stress ved å se mulighetene som finnes i hverdagen, og på den måten forebygge stressrelaterte helseplager. Livsstyrketrening kan gjennomføres i grupper og individuelt. Målet er blant annet å styrke troen på egen evne til å ta gode valg, i tillegg til å få en økt bevissthet rundt egne helsefremmende ressurser. 

Vi øver på oppmerksomt nærvær (mindfullness) og bruker ulike kreative metoder som fantasireiser, bevegelse, enkle yogaøvelser, poesi og metaforer og bruk av fargestifter. Bevissthet på kropp, tanker og følelser er sentralt i dette arbeidet. 

Kursleder formidler alltid hensikten med de ulike temaene og øvelsene. Deretter inviteres du til øvelsene, og velger selv hva du ønsker å delta på. Kursleders kravløshet kan gjøre det lett å ta aktive valg på kurs, slik at du unngår å trå over egne grenser. Dette kan gi erfaringer med stor overføringsverdi til hverdagen, hvor tendensen til å strekke seg for langt kan være stor.


Temaer for samlinger i Livsstyrketrening:

1. Hvis kroppen kunne snakke

2. Hvem er jeg?

3. Verdier - hva er viktig for meg?

4. Hva trenger jeg? Om å sette egne grenser

5. "Sterke" og "svake" sider

6. Glede

7. Dårlig samvittighet

8. Sinne

9. Ressurser, muligheter og valg

10. Avslutning - forankring av de foregående temaene


Hvordan ble Livsstyrketreningskursene utviklet?

Livsstyrketrening ble utviklet av sykepleier og pedagog Eldri Steen og lege Liv Haugli i et forskningsprosjekt på 1990-tallet. Det ble evaluert i deres felles doktorgradarbeid. Mennesker med kroniske muskel- og skjelettsmerter har i stor grad medvirket i utarbeidelsen av kurset.


Hva er kursets teoretiske grunnlag?

Kurs i Livsstyrketrening er inspirert av kunnskap innen filosofi, psykologi og pedagogikk og er hentet fra tre retninger:

- Oppmerksomt nærvær (mindfullness)

- Konfluent pedagogikk/gestaltpsykologi

- Fenomenologi

I stedet for å forklare med ord hva disse retningene går ut på inviterer jeg deg til å gjøre egne erfaringer på kurs i Livsstyrketrening!


Hvordan jeg jobber med Livsstyrketrening:

Jeg tilbyr kurs i Livsstyrketrening individuelt og til grupper på inntil fire deltakere. Vi legger en plan for hvor ofte vi skal møtes, og avtaler møtedager framover. 

Til individuelle kurs setter jeg av 1 time og 15 minutter til hvert tema. For å gi nok tid til alle i en gruppe øker jeg tiden med 30 minutter på hver samling for hver ekstra deltaker som er med.

Enhet for rus og psykisk helse i Horten kommune har gjennom en årrekke tilbudt gratis Livsstyrketreningskurs for alle innbyggere over 18 år med godt resultat. For å bli med på et av kursene må du søke deg inn og tillate at kurslederne skriver journal fra hver samling. I kommunen har gruppene rundt 12 deltakere to kursledere. 

Om du er interessert å ta kurset individuelt eller i mindre grupper er du velkommen til å ta kontakt!